En Trujillo-Perú sintonice RADIO INTEGRIDAD 105.7 FM ¡la voz que glorifica a Dios! ESCUCHE ON-LINE en www.radiointegridad.net
Visite el blog de Radio Integridad en www.radiointegridad.blogspot.com, y en Lima-Perú
sintonice Red Radio Integridad en 700 AM.

sábado, 3 de mayo de 2014

"El ojo de la aguja" (Mateo 19:24), las puertas de Jerusalén y Teofilacto

πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. (Mt. 19:24).
¿Qué es el “ojo de la aguja”? Una interpretación muy popular entre varios predicadores es que se trata de una pequeña puerta en Jerusalén. W. Barclay cita esta interpretación sin aprobarla:
Para ilustrar lo difícil que era, puso una metáfora gráfica. Dijo que le era tan difícil a un rico entrar en el Reino del Cielo como le sería a un camello pasar por el ojo de una aguja. Se han propuesto diversas explicaciones a la imagen que Jesús trazó. El camello era el animal más grande que conocían los judíos. Se dice que algunas veces había dos puertas en las ciudades amuralladas. Una era la gran puerta principal por la que entraba y salía todo el tráfico y el comercio. Al lado había a veces una portezuela baja y estrecha. Cuando la principal estaba cerrada y guardada por la noche, la única manera de entrar en la ciudad era por la puerta pequeña, por la que hasta una persona casi no podía pasar erguida. Se dice que a veces llamaban a la portezuela «el ojo de la aguja». Así que se sugiere que Jesús estaba diciendo que le era tan difícil a un rico entrar en el Reino del Cielo como a un corpulento camello pasar por la portezuela por la que casi no podía entrar una persona.[1]
En tiempos modernos, quien popularizó esta interpretación es Lord Nugent al contar una experiencia de viaje en la cual escuchó que a las puertas pequeñas les llamaban “Es Summ el Kayut” (agujero u ojo de la aguja)[2]. Esta explicación surgió en la Edad Media y se le atribuye a Teofilacto. La explicación de Gordon Fee es representativa de quienes atribuyen a Teofilacto esta interpretación.
Como pronto veremos, no se comienza con la consulta a los expertos. En cambio, cuando sea necesario, hay que tratar de usar las mejores fuentes. En Marcos 10:23 (Mateo 19:23, Lucas 18:24), al concluir la historia del joven rico, Jesús dice: "¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!". Entonces añade: "Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios". A menudo se dice que había una entrada en Jerusalén conocida como el "Ojo de la Aguja", a través de la cual podían pasar los camellos sólo de rodillas y con gran dificultad. El punto de esta interpretación es que un camello sí podía pasar por el "Ojo de la Aguja". El problema de esta "exégesis" es que sencillamente no es verdadera. Nunca existió tal entrada en Jerusalén en ninguna época de su historia. La primera "evidencia" de tal idea se encuentra en el siglo once, en un comentario de un religioso griego llamado Teofilacto, quien tuvo con el texto la misma dificultad que tenemos nosotros. Al fin y al cabo, es imposible que un camello pase por .el ojo de una aguja, y ese fue precisamente el punto de Jesús. Es imposible para el que confía en las riquezas entrar en el Reino. Se necesita un milagro para que un rico sea salvo, que es el tema central de lo que sigue: "Todas las cosas son posibles para Dios".[3]
Estoy de acuerdo con Fee en que la interpretación del “ojo de la aguja” como una puerta en Jerusalén o las ciudades amuralladas es una ficción medieval. No hay evidencia documentada o restos arqueológicos que certifiquen la existencia de dicha puerta en Jerusalén u otras ciudades. Esta explicación supone que, puesto que las grandes puertas de las ciudades amuralladas eran difíciles de abrir para cada persona que deseara entrar, había puertas más pequeñas en tales portones grandes o al lado de los mismos. G. Ernest Wright informa que no hay pruebas antiguas o modernas de que tales entradas hayan sido llamadas por ese nombre[4].
Aunque Fee y otros eruditos atribuyen a Teofilacto la invención de tal ingeniosa interpretación, no nos ofrecen ninguna cita o referencia de Teofilacto. Esto me parece un tanto irónico, porque el mismo Fee aconseja “cuando sea necesario, hay que tratar de usar las mejores fuentes” (¡!).
A decir verdad, no estoy completamente convencido de que haya sido Teofilacto. He hecho una búsqueda sin hallar resultados en el texto de las obras de Teofilacto como aparecen en los volúmenes de la Patrologia Graeca:
Volume 123 Theophylactus Bulgarias http://books.google.com/books?id=mL7UAAAAMAAJ
Volume 124 Theophylactus Bulgarias http://books.google.com/books?id=lzURAAAAYAAJ
Volume 125 Theophylactus Bulgarias http://books.google.com/books?id=Z7_UAAAAMAAJ
Volume 126 Theophylactus Bulgarias http://books.google.com/books?id=eTYRAAAAYAAJ
En cambio, sí he encontrado una cita de Pascasio Radberto (785-865 d.C.) en la Patrologia Latina: 
si deposuerit onera sua quibus premebatur prius quam divitem superbum, et spem suam ponentem in divitiis suis, introire in regnum coelorum. Pro cujus rei difficultate, nonnulli foramen acus dixerunt posterulam fuisse in Hierusalem, quae ita vocabatur, de qua Dominus dixerit, per quam cameli onerati in Hierusalem intrare non possent (PL 120.665D)
Volume 120 Paschasius Radbertus http://books.google.com/books?id=b_8QAAAAYAAJ
La referencia a Pascasio también la he encontrado en Erich Klostermann (Das Markusevangelium [Tubinga: Mohr-Siebek, 1950], 104). Tomás de Aquino atribuye esta explicación a Anselmo:
Aliter dicitur, quia Hierosolymis quaedam porta erat, quae foramen acus dicebatur, per quam camelus, nisi deposito onere et flexis genibus, transire non poterat: per quod significatur, divites non posse transire viam arctam quae ducit ad vitam, nisi sordibus peccatorum et divitiis depositis, saltem non amando.
Sancti Thomae de Aquino, Catena aurea in quatuor Evangelia Expositio in Matthaeum, a capite XVII ad caput XX http://www.corpusthomisticum.org/cmt17.html
Por su parte, Anselmo de Laon o Laudunense (1050?-1117) escribió:
Aliter dicitur, quia Jerosolymis quaedam porta erat, quae Foramen acus dicebatur, per quam camelus, non nisi deposito onere et flexis genibus transire non poterat, per quam significantur divites, non posse intrare viam aretam, quae ducit ad vitam, nisi divitiis saltem non amando depositis, et sordibus peccatorum renuntiatis, et cordibus per humilitatem contritis (PL 162.1415A).
Volume 162 Anselmi Laudunensis http://books.google.com/books?id=bfEQAAAAYAAJ
Hasta este momento no he hallado alguna referencia en las obras de Teofilacto a la interpretación que se le atribuye. ¡Es probable que sea erróneo seguir atribuyendo a Teofilacto una interpretación igualmente errónea!
________________________
[1] William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento (Barcelona: CLIE, 2006), 154.
[2] George Nugent, Lands, classical and sacred (2a ed.; Londres: Charles Knight, 1946), 188 http://books.google.com.pe/books?id=QHsBAAAAQAAJ&source=gbs_navlinks_s
[3] Gordon D. Fee y Douglas Stuart, La lectura eficaz de la Biblia (Miami: Vida, 1985), 18-19; también David E. Garland, Mark (NIVAC; Grand Rapids: Zondervan, 1996), 401. Un comentario reciente también atribuye a Teofilacto esta interpretación: Steven A. Crane, Marveling with Mark: A Homiletical Commentary on the Second Gospel (Wipf & Stock, 2010), 241.
[4] Cf. G. Ernest Wright, “Questions sent to the Editor” en BA 8.1, (Febrero, 1945): 18. Para una descripción de las puertas de Jerusalén durante la Edad Media consultar Adrian J. Boas, Jerusalem in the time of the crusades: Society, landscape and art in the Holy City under Frankish rule (New York; Londres: Routledge, 2001), 49-68.

15 comentarios:

Pr. Edinson León Esquivel dijo...

Estimado Manuel, gracias por publicar esta valiosa información exegética, pero me quedé "picao" porque, si no se trata de un camello pasando por una entrada muy pequeña, entonces ¿a qué se refiere la expresión de Jesús?

Manuel Rojas dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Manuel Rojas dijo...

En un siguiente artículo trataré del significado de esa expresión.

Abrahan Salazar dijo...

El Talmud menciona la misma referencia cambiando al "camello" por un elefante. (Talmud, Berajot 55b)Es una hipérbole de imposibilidad en el judaísmo. Aguja corresponde en el pensamiento judío a una aguja de coser hecha de madera o hueso antiguamente. Probablemente esa sea la referencia usada por Jesús entre los judíos.

Unknown dijo...

Soy de los que creen que, en realidad, se trata de una mala traducción del griego al latín, dado el parecido de las dos palabras "cuerda" (probablemente en el sentido de "amarra" de barco) en griego κάμηλον, y καμήλα que significa camello.

Punchau dijo...

Agregaré que el animal más grande para los judíos -y Jesús, pésele a quien le pese, era judío- NO era el elefante: era justamente el camello que, en mi opinión, es el animal al que hace referencia el Talmud.

lenny dijo...

Jesucristo dijo que era tan difícil para un rico entrar en el Reino como lo es para un camello pasar por el ojo de una aguja. ¿Se refería a un camello y una aguja literales?

Dos de las tres citas bíblicas de esta declaración son idénticas. Según los relatos de Mateo y Marcos, Jesús dijo: “Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios” (Mateo 19:24; Marcos 10:25).

Algunas obras de consulta dan a entender que “el ojo de una aguja” era una puerta pequeña, o portillo, de una de las puertas grandes de Jerusalén. Si la grande se cerraba de noche, se podía abrir la pequeña. Se cree que un camello podía atravesarla. ¿Es esto lo que Jesús tenía presente?

Parece ser que no. Por lo visto, él se refería a una aguja de coser. Tanto las agujas de hueso como las de metal deben haber sido comunes en los hogares de aquel tiempo, pues se han hallado en aquella región. Lucas 18:25 disipa cualquier duda respecto a las palabras de Jesús, pues dice: “Más fácil es, de hecho, que un camello pase por el ojo de una aguja de coser que el que un rico entre en el reino de Dios”.

Varios lexicógrafos concuerdan con la manera como se ha vertido este término en la Traducción del Nuevo Mundo. La palabra griega para “aguja” en Mateo 19:24 y Marcos 10:25 (rha·fís) viene de un verbo que significa “coser”. Además, el término griego que aparece en Lucas 18:25 (be·ló·nē) se usa para referirse a una aguja quirúrgica literal. El Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo, de Vine, dice: “La idea de aplicar ‘el ojo de una aguja’ a portillos parece ser moderna; no hay rastros de ella en la antigüedad. El objeto del Señor en esta afirmación es el de expresar la imposibilidad humana y no hay necesidad de tratar de suavizar la dificultad haciendo que la aguja signifique otra cosa que el instrumento normal que se expresa con esta palabra”.

Algunos opinan que en estos versículos la palabra “camello” debió traducirse “maroma” o “soga”. Las palabras griegas para maroma (ká·mi·los) y camello (ká·me·los) son similares. Sin embargo, los manuscritos griegos más antiguos que existen del Evangelio de Mateo (el Sinaítico, el Vaticano núm. 1209 y el Alejandrino) emplean la palabra griega para “camello”, no para “maroma”. Al parecer, Mateo escribió su Evangelio en hebreo y es posible que él mismo lo tradujera al griego. Como sabía exactamente lo que dijo Jesús, utilizó la palabra apropiada.

Por consiguiente, Jesús hablaba de una aguja de coser y un camello literales con el propósito de recalcar la imposibilidad de algo. Ahora bien, ¿quiso decir que ningún rico podría entrar en el Reino? No, pues su declaración no debe entenderse literalmente. Empleó esta hipérbole para ilustrar que tal como un camello literal no puede pasar por el ojo de una aguja de coser literal, es imposible que un rico entre en el Reino si sigue aferrándose a sus riquezas y no pone a Jehová en primer lugar en su vida (Lucas 13:24; 1 Timoteo 6:17-19).

Jesús hizo esta declaración justo después de que un gobernante joven y rico rechazó el magnífico privilegio de llegar a ser su seguidor (Lucas 18:18-24). La persona acaudalada que ama sus posesiones más que las cosas espirituales no puede esperar recibir la vida eterna en el Reino. No obstante, hubo algunos ricos que sí se hicieron discípulos de Jesús (Mateo 27:57; Lucas 19:2, 9). De modo que la persona rica que es consciente de su necesidad espiritual y busca la ayuda divina puede recibir la salvación que Dios otorga (Mateo 5:3; 19:16-26).

[Nota]


JW.ORG

Emerson Ticas dijo...

En los tiempos antiguos existian una pekeñas sigogas (pekeños templos de congregacion.) Eran de techo punteagudos y las llamaban agujas por su forma punteagudas. Sus puertas era de forma puntagudas y muy estrechas. Apenas una persona podia entrar. So cuando Jesus hablo, diciendo: es mas facil ke un camello entre por el ojo de una aguja y no un rico en el reino de Dios. Jesus con esta metafora dio a entender dos cosas. 1) ke seria mas posible ke un animal grande y "deforme" como un camello pasaria por la puerta estrecha de una cinagoga y no un rico. 2) le dio mas entendimiento a un animal ke a un rico para arrepentirse. Solo piense ke difil es ke un rico se entregue a Dios y tenga ke compartir su rikeza y pueda diesmar y ofrendar. Jesus dio dos mensajes muy importantes para el ke prefire las rekezas terrenales. Abecés asta un animal podria tener mas sabiduria ke nosotros y entender ke hay un Dios todo poderoso y a el solo a el le pertenece el oro y la plata y todo lo ke hay en el mundo.
Les dejo este pensamientos hermos.
Imagínense si Dios todo poderoso nos mandara una factura (bill) por la luz del sol y por el aire ke respiramos.!!! Hay personas ke por todo nos kieren cobrar sin tomar en cuenta cuanto Dios nos da gratis todos los dias. Amen..

Florentino Gomez dijo...

Estudiando la palabra de Dios me llamo mucho la atención esta frase de nuestro señor Jesucristo en si no me acuerdo si fue tarde en la noche o en la madrugada y me puse a averiguar por internet y conseguí que el ojo de una aguja se refería a los ventanales de la casas de esa época que que se parasen a la que tienen las mesquitas son como de 25 cm por 1.50 mts de altura pero la he buscado otra vez y no la consigo para corravorar lo estudiado pero sigo predicando como me enseño mi señor porque estoy seguro que fe el quien me dio esa enseñanzas Dios le guarde y les bendiga espero le sirva en algo

Florentino Gomez dijo...

Estudiando la palabra de Dios me llamo mucho la atención esta frase de nuestro señor Jesucristo en si no me acuerdo si fue tarde en la noche o en la madrugada y me puse a averiguar por internet y conseguí que el ojo de una aguja se refería a los ventanales de la casas de esa época que que se parasen a la que tienen las mesquitas son como de 25 cm por 1.50 mts de altura pero la he buscado otra vez y no la consigo para corravorar lo estudiado pero sigo predicando como me enseño mi señor porque estoy seguro que fe el quien me dio esa enseñanzas Dios le guarde y les bendiga espero le sirva en algo

Florentino Gomez dijo...

Estudiando la palabra de Dios me llamo mucho la atención esta frase de nuestro señor Jesucristo en si no me acuerdo si fue tarde en la noche o en la madrugada y me puse a averiguar por internet y conseguí que el ojo de una aguja se refería a los ventanales de la casas de esa época que que se parasen a la que tienen las mesquitas son como de 25 cm por 1.50 mts de altura pero la he buscado otra vez y no la consigo para corravorar lo estudiado pero sigo predicando como me enseño mi señor porque estoy seguro que fe el quien me dio esa enseñanzas Dios le guarde y les bendiga espero le sirva en algo

Pedro Jorba dijo...

Yo tenía entendido que "El ojo de la aguja" era el nombre de un local en que se juntaban.

Quico Salazar dijo...

En arameo había una antigua expresión: "Más fácil entra una camello por el ojo de una aguja que un rico SIN HUMILDAD en mi casa". Esa expresión significaba que para que un hombre rico, los cuales venían montados en sus camellos, tenían que bajarse del camello y entrar a pie a las casas porque el tamaño de las "agujas" (puertas de forma ojival) no permitían entrar a un camello con su dueño montado sobre él. Jesús usó esa expresión para expresar lo mismo: a un rico SIN HUMILDAD le será muy difícil entrar en el reino de los cielos.

Elizabeth Trejo dijo...

Interesante su comentario.

Mariliza Cruz dijo...

muy buena aportación, gracias!